แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : กล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การแปรรูป

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

             วันจันทร์                   @ กล้วยหอมพาออม

             วันอังคาร                  @  ซักผ้าเช็ดตัว

               วันพุธ                       @  โยนบอลลิ่ง

             วันพฤหัสบดี             @  กล้วยตากอบน้ำผึ้งชุปแป้งทอด

             วันศุกร์                      @  เกาะขอกางเกง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 17 - 21 กรกฏาคม  2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน