แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : กล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การแปรรูป

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

             วันจันทร์                   @ ก้านกล้วยพาเพลิน

             วันอังคาร                  @  ซักกางเกง

               วันพุธ                       @  โยนบอลใส่ตะกร้า

             วันพฤหัสบดี             @  ฮันนี่โทสกล้วยหอม

             วันศุกร์                      @  เอวยืดสวมง่าย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 3 - 7 กรกฏาคม  2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน