แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : กล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : วิธีการเพาะปลูก

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

             วันจันทร์                   @ ทิชชู่มหัศจรรย์

             วันอังคาร                  @  ผักคะน้าวิเศษ

             วันพุธ                       @  เดินผจญภัย

             วันพฤหัสบดี             @  ไข่ตุ๋นสมุนไพร

             วันศุกร์                      @  ศรีษะของฉัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 26 - 30 มิถุนายน  2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน