แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : กล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : วิธีการเพาะปลูก

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

             วันจันทร์                   @ ปั้นสวยด้วยมือเรา

             วันอังคาร                  @  ต้นกล้วยลดโลกร้อน  

             วันพุธ                       @  เดินยังไงไม่ให้ตก

             วันพฤหัสบดี             @  สลัดผลไม้

             วันศุกร์                      @  สุขภาพปาก-ฟัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 19 - 23 มิถุนายน  2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน