แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : กล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : วิธีการเพาะปลูก

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

             วันจันทร์                   @  ปะติดภาพ

             วันอังคาร                  @  ดินมีประโยชน์

             วันพุธ                       @  เดินซิกแซก

             วันพฤหัสบดี             @  เกี๊ยวห่อกล้วยราดช็อกโกแล็ต

             วันศุกร์                      @  ใบหน้าของฉัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 12-16 มิถุนายน  2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน