แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ2ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่อง: เรื่อง กล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สีสันจากธรรมชาติ

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์                  พิมพ์ภาพด้วยมือ (สีจากดอกอัญชัน)

          วันอังคาร                    ไม้กวาดดอกหญ้า (ระบายสีรูปภาพ)

          วันพุธ                          ย้ายบอลใส่ตะกร้า

         วันพฤหัสบดี               ไอศรีมกล้วยหอม

         วันศุกร์                         ขาที่แข็งแรง (ระบายสีรูปขา)

เวลาที่สอน: วันที่ 29 – 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.20.- 11.00.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบกรณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน


แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ2ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่อง: เรื่อง กล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สีสันจากธรรมชาติ

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์                  พิมพ์ภาพด้วยมือ (สีจากดอกอัญชัน)

          วันอังคาร                    ไม้กวาดดอกหญ้า (ระบายสีรูปภาพ)

          วันพุธ                          ย้ายบอลใส่ตะกร้า

         วันพฤหัสบดี               ไอศรีมกล้วยหอม

         วันศุกร์                         ขาที่แข็งแรง (ระบายสีรูปขา)

เวลาที่สอน: วันที่ 29 – 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.20.- 11.00.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบกรณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน


แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ2ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่อง: เรื่อง กล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สีสันจากธรรมชาติ

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์                  พิมพ์ภาพด้วยมือ (สีจากดอกอัญชัน)

          วันอังคาร                    ไม้กวาดดอกหญ้า (ระบายสีรูปภาพ)

          วันพุธ                          ย้ายบอลใส่ตะกร้า

         วันพฤหัสบดี               ไอศรีมกล้วยหอม

         วันศุกร์                         ขาที่แข็งแรง (ระบายสีรูปขา)

เวลาที่สอน: วันที่ 29 – 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.20.- 11.00.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบกรณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน