แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : กล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ลักษณะและส่วนประกอบต่างๆของต้นกล้วย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

             วันจันทร์                  @  ต้นกล้วยแสนสวย

             วันอังคาร                 @ บ้านสะอาดน่าอยู่

             วันพุธ                       @   เต้นตามจินตนาการ

             วันพฤหัสบดี            @  ขนมปังกล้วยหอม  

             วันศุกร์                     @  รู้จักอวัยวะของฉัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 16-19 พฤษภาคม  2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน