แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ผลไม้แสนอร่อย

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์               @   โมบายผลไม้

                               วันอังคาร              @   ใส่ปุ๋ยผัก/ผลไม้

                                วันพุธ                    @   ตักลูกปิงปองใส่ตะกร้า

                                 วันพฤหัสบดี        @   ยาสีฟันผลไม้ (แปรงฟัน)

                                  วันศุกร์                 @   ไอศครีมหน้าผลไม้

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  25-29 กันยายน   2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                                                                                            

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา