แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ผลไม้แสนอร่อย

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์                  @   ประดิษฐ์ปลาจากฝาขวดน้ำ

                                วันอังคาร                @   ปลูกมะละกอ

                                 วันพุธ                      @   โบว์ลิ่งผลไม้

                                  วันพฤหัสบดี           @  ขาวสวยด้วยมะขาม

                                   วันศุกร์                    @   วุ้นผลไม้สด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  18-22 กันยายน   2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                                                                                            

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา