แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ผลไม้แสนอร่อย

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์               @   ประดิษฐ์เต่า

                                วันอังคาร             @   ปอกผลไม้

                                 วันพุธ                  @   กระโดดเก็บผลไม้

                                 วันพฤหัสบดี        @  ขัดผิวด้วยเปลือกกล้วย

                                  วันศุกร์                 @   สลัดผลไม้แสนอร่อย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  11-15  กันยายน   2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                                                                                            

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา