แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ผลไม้แสนอร่อย

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์                @   ประดิษฐ์ผลไม้

                                วันอังคาร              @   ล้างผลไม้

                                 วันพุธ                    @   เต้นประกอบเพลงผลไม้

                                  วันพฤหัสบดี        @  รู้จักประโยชน์ของผลไม้

                                   วันศุกร์                 @   น้ำผลไม้ปั่น

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  4-8  กันยายน   2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                                                                                            

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา