แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ผักสดสะอาด

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์                @   ผักนี้ฉันเลือกเอง(ให้เอารูปภาพผักมาติด)

                                วันอังคาร             @   ดูแลรักษาผักสวนครัว

                                 วันพุธ                   @   เกมส์ไปจ่ายตลาด(ซื้อผัก/เลือกผัก)

                                  วันพฤหัสบดี        @  ล้างหัวผัก(สระผม)

                                   วันศุกร์                 @  ราดหน้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  28 –1 กันยายน   2560  เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                                                                                            

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา