แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ผักสดสะอาด

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์                ประดิษฐ์กระถางปลูกผักจากขวดพลาสติก

                               วันอังคาร              @   ปลูกคะน้า

                                วันพุธ                    @   คัดแยกขนาดลูกบอล

                                วันพฤหัสบดี          @   แครอทบำรุงผิวหน้า

                                 วันศุกร์                  @   ผัดผักรวมมิตร

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  21-25  สิงหาคม   2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                                                                                            

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา


แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ผักสดสะอาด

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์                ประดิษฐ์กระถางปลูกผักจากขวดพลาสติก

                               วันอังคาร              @   ปลูกคะน้า

                                วันพุธ                    @   คัดแยกขนาดลูกบอล

                                วันพฤหัสบดี          @   แครอทบำรุงผิวหน้า

                                 วันศุกร์                  @   ผัดผักรวมมิตร

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  21-25  สิงหาคม   2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                                                                                            

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา