แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ผักสดสะอาด

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์                 @   ประดิษฐ์ผักใบเขียว (ปะติด)

                               วันอังคาร                @   ผักบุ้งปลอดสารพิษ

                                วันพุธ                      @   รวมด้วยช่วยกัน(เก็บของใส่ตะกร้า)

                                วันพฤหัสบดี           @  ผิวสวยด้วยแตงกวา

                                 วันศุกร์                    @   น้ำแครอทปั่นเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  14-18  สิงหาคม   2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                                                                                            

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา