แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ข้าวมหัศจรรย์

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์              @   หุ่นไล่กามีนาข้าว

                               วันอังคาร             @   เก็บเกี่ยวข้าว

                                วันพุธ                  @   การละเล่นเกี่ยวข้าว(เต้นตามเพลง)

                                วันพฤหัสบดี        @  ยาสระผมจากน้ำซาวข้าว

                                 วันศุกร์                 @   ข้าวเหนียวมะม่วง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  7-11  สิงหาคม   2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                                                                                            

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา