แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ข้าวมหัศจรรย์

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์                     @    ลูกเขย่า

                                 วันอังคาร                  @   ใส่ปุ้ยชีวภาพ

                                  วันพุธ                       @    การละเล่นเกี่ยวข้าว(เต้นตามเพลง)

                                   วันพฤหัสบดี           @   มืออ่อนด้วยน้ำข้าว

                                   วันศุกร์                    @    ข้าวห่อไข่

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  31-4 สิงหาคม   2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                                                                                            

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา