แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ข้าวมหัศจรรย์

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์              @   รวงข้าวของฉัน

                               วันอังคาร              @   ดูแลนาข้าว(กำจัดวัชพืช)

                                วันพุธ                  @   ปาเป้าพื้น

                                 วันพฤหัสบดี           @   มาร์คหน้าด้วยข้าว

                                  วันศุกร์                 @    ข้าวจี่

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  24-28  กรกฏาคม   2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                                                                                            

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา