แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ข้าวมหัศจรรย์

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์             @   สร้างบ้านด้วยฟางข้าว

                               วันอังคาร             @   ดูแลนาข้าว(กำจัดวัชพืช)

                                วันพุธ                  @   ปาเป้าผนัง

                                วันพฤหัสบดี          @  น้ำข้าวบำรุงผิวหน้า

                                 วันศุกร์                 @   ขนมนางเล็ด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  17-21  กรกฏาคม   2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                              

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา