แผนการจัดการเรียนรู้

                                          ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ข้าวมหัศจรรย์

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์                 @   ภาพด้วยเมล็ดข้าว

                               วันอังคาร                @   ปลูกข้าว

                                วันพุธ                      @   ไถนาพาเพลิน

                                วันพฤหัสบดี           @  พอกหน้าด้วยข้าวสาร

                                 วันศุกร์                    @   ข้าวแปรรูป (ผัดหมี่)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  10-14  กรกฏาคม   2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                             

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา