แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ดอกไม้สุดสวย

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์                   @   แจกันดอกไม้จากขวดพลาสติก

                                วันอังคาร                 @   ปลูกต้นชวนชม

                                  วันพุธ                      @   โยนลูกบอลเข้าตะกร้า

                                  วันพฤหัสบดี           @   มือสะอาดปราศจากโรค (ทำเจลล้างมือ)

                                   วันศุกร์                   @   กล้วยบวชชี

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  3-7  กรกฏาคม   2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                                                                                            

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา