แผนการจัดการเรียนรู้

                                          ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ดอกไม้สุดสวย

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์             @   โคมไฟดอกไม้

                               วันอังคาร             @   ปลูกคุณนายตื่นสาย

                               วันพุธ                  @   เตะบอลเข้าโกล

                                วันพฤหัสบดี          @   ผมสวยด้วยธรรมชาติ(ดอกอัญชันหมักผม)

                                 วันศุกร์                 @   กุ๊บกรอบดอกไม้บาน(เกี๊ยวทอด)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  19-23  มิถุนายน   2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

 ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                               

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา