แผนการจัดการเรียนรู้

                                          ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ต้นไม้เพื่อนรัก

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์             @   บันทึกความทรงจำ(ทำกรอบรูป)

                               วันอังคาร             @   เพราะเราคู่กัน(ปลูกต้นกระเพรา)

                                วันพุธ                  @   ปั่นช่วยโลก(ปั่นจักรยาน)

                                วันพฤหัสบดี        @   ขาวสะอาดปราศจากคราบ(ล้างห้องน้ำ)

                                วันศุกร์                 @   วุ้นของพี่ต้นไม้(วุ้นใบเตย)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  12-16  มิถุนายน   2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                              

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา