แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ต้นไม้เพื่อนรัก

เนื้อหาที่สอน :      วันจันทร์             @   กล่องใส่ดินสอจากไม้ไอติม

                                วันอังคาร             @  สมุนไพรไล่ยุง (ปลูกตะไคร้)

                                 วันพุธ                  @   ขนลูกบอลใส่ตะกร้า

                                 วันพฤหัสบดี           @   พี่ต้นไม้ใส่กางเกง

                                  วันศุกร์                  @   มันเชื่อม

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 5-มิถุนายน   2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง                                                                                                                   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา