แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ต้นไม้เพื่อนรัก

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์                @   ไม้ไอติมมีชีวิต (ประดิษฐ์สัตว์จากไม้ไอติม)

                           วันอังคาร              @   มะพร้าวช่วยโลก (ทำไม้กวาดทางมะพร้าว)

                             วันพุธ                   @   ของดีจากธรรมชาติ (หาผลไม้กิน)

                              วันพฤหัสบดี        @  พี่ต้นไม้ใส่เสื้อ

                               วันศุกร์                 @  ขนมสังขยาฟักทอง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน  2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา