แผนการจัดการเรียนรู้

                                             ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  : โลกสวยด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน :       วันจันทร์               @   สร้างภาพตามจินตนาการจากวัสดุธรรมชาติ

                                  วันอังคาร            @   เก็บเศษใบไม้ที่สนามเด็กเล่น

                                   วันพุธ                  @   นักสำรวจน้อย

                                    วันพฤหัสบดี       @  ห้าพี่น้องรวมพลัง (รู้จักส่วนต่าง ๆในร่างกาย)

                                     วันศุกร์               @  มหัศจรรย์ของพืชผัก(รู้จักผักผลไม้)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 15 19 พฤษภาคม  2560  เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น  :  นางสาวชลธิชา    เฉียงกลาง

  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวรัตนาภรณ์   เภาคำภา