แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ก.ไก่

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การแปรรูป

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่17

             วันจันทร์                   @   กลิ้งไข่ด้วยมือฉัน

             วันอังคาร                  @   ผักบุ้งลอยน้ำ

             วันพุธ                       @   เตะบอลส่งต่อ

             วันพฤหัสบดี             @   ลาบไก่

             วันศุกร์                      @   สวมรองเท้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 19 -23 กุมภาพันธ์  เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน