แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ก.ไก่

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การแปรรูป

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่16

             วันจันทร์                   @   โมบายไก่กระดาษ

             วันอังคาร                  @   ผักลอยน้ำ (หอมแดง)

             วันพุธ                       @   มอนซ่อนผ้า

             วันพฤหัสบดี             @   ปีกไก่ทอดสมุนไพร

             วันศุกร์                      @   สวมถุงเท้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์  เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน