แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ก.ไก่

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเลี้ยงดู

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่15

             วันจันทร์                   @   เปลือกไข่มหัศจรรย์

             วันอังคาร                  @   สะอาดใสใส่น้ำดื่ม

             วันพุธ                       @   วิ่งเก็บของ

             วันพฤหัสบดี             @   ไก่อบ

             วันศุกร์                      @   สวมรองเท้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์  เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน