แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ก.ไก่

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเลี้ยงดู

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่14

             วันจันทร์                   @   ตุ๊กตาไข่ล้มลุก

             วันอังคาร                  @   ไผ่กวนอิม

             วันพุธ                       @    ปาเป้าผนัง

             วันพฤหัสบดี             @   ไก่ป๊อป

             วันศุกร์                      @   ผลไม้มีประโยชน์

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน