แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ก.ไก่

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเลี้ยงดู

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่13

             วันจันทร์                   @   ไข่กระดาษ

             วันอังคาร                  @   ใบไม้แสนสวย

             วันพุธ                       @    ปาเป้าพื้น

             วันพฤหัสบดี             @   กะเพราไก่

             วันศุกร์                      @  ผักมีประโยชน์

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 22-26 มกราคม เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน