แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ก.ไก่

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ลักษณะของไข่

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่12

             วันจันทร์                   @ .ไก่ จากขนไก่

             วันอังคาร                  @  ผักสวยด้วยมือเรา

             วันพุธ                       @  เดินข้ามสิ่งกีดขวาง

             วันพฤหัสบดี             @  ไก่ทอดกระเทียม

             วันศุกร์                      @ แปรงฟัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 15-19 มกราคม 2561  เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน