แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ก.ไก่

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ลักษณะของไข่

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่11

             วันจันทร์                   @  โมบาย  ข. ไข่

             วันอังคาร                  @  เติมใจให้เต็ม(กรอกน้ำใส่ขวด)

             วันพุธ                       @  เหยียบลูกโป่ง

             วันพฤหัสบดี             @  ไข่กระทะ

             วันศุกร์                      @ สวมเสื้อยืดให้พี่ไก่

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 8-12 มกราคม 2561  เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน