แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ก.ไก่

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  สี

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่9

             วันจันทร์                   @  พี่ไข่พาปั๊มสี

             วันอังคาร                  @  ซักแล้วหนีบ

             วันพุธ                       @  โยนบอลใส่ตะกร้า

             วันพฤหัสบดี             @  ข้าวผัดห่อไข่

             วันศุกร์                      @ เอวยืดสวมง่าย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  25 – 29  ธันวาคม 2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน