แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ก.ไก่

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  สี

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่8

             วันจันทร์                   @  เปลือกไข่ประดับลาย

             วันอังคาร                  @  ซักเก็บใส่ตู้

             วันพุธ                       @  เดินทรงตัว

             วันพฤหัสบดี             @ไข่ม้วน

             วันศุกร์                      @ สวมเสื้อยืดให้พี่ไก่

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน