แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ก.ไก่

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  สี

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่7

             วันจันทร์                   @  พี่ไก่สีสวย (ระบายสีไม้)

             วันอังคาร                  @  ซักกางเกง

             วันพุธ                       @  เดินผจญภัย

             วันพฤหัสบดี             @ไข่เค็ม

             วันศุกร์                      @ เข้าห้องน้ำ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่11 – 15 ธันวาคม 2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน