แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ก.ไก่

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ครอบครัว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่6

             วันจันทร์                   @  ปะติดไก่จากใบไม้

             วันอังคาร                  @  ซักเสื้อยืด

             วันพุธ                       @  ปิ๊กนิกเรือนไทย

             วันพฤหัสบดี             @ไข่เจียวหมูสับ

             วันศุกร์                      @ หูมีไว้ฟัง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน