แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ก.ไก่

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ครอบครัว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่4

             วันจันทร์                   @  ครอบครัวพี่ไก่(ระบายสีน้ำ)

             วันอังคาร                  @  เก็บรองเท้า

             วันพุธ                       @  แยกสีลูกบอลกับลูกไก่

             วันพฤหัสบดี             @ ไข่เจียวแหนม

             วันศุกร์                      @ ปากพี่ไก่

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 20 -24 พฤศจิกายน 2560  เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน