แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ก.ไก่

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่3

             วันจันทร์                   @  จุ่มสวยด้วยมือเรา

             วันอังคาร                  @  เก็บขยะช่วยพี่ไก่

             วันพุธ                       @  เตะบอลพี่ไก่

             วันพฤหัสบดี             @ ไข่ดาวลอยฟ้า

             วันศุกร์                      @ ใบหน้าของพี่ไก่

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 13 - 17  พฤศจิกายน 2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน