แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ก.ไก่

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่1

             วันจันทร์                   @  -

             วันอังคาร                  @  -

             วันพุธ                       @  เต้นตามจินตนาการ

             วันพฤหัสบดี             @ ไข่ต้ม

             วันศุกร์                      @ รู้จักอวัยวะของพี่ไก่

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 1- 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน