แผนการจัดการเรียนรู้

                            ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ป. ปลาแสนอร่อย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 20

               วันจันทร์          ปลากระเบนหลงทาง

               วันอังคาร         ทาปลาแดดเดียว

               วันพุธ               ทอดปลาแดดเดียว

               วันพฤหัสบดี     ทานอาหารให้ถูกวิธี (การถือแก้วน้า)

               วันศุกร์              ปาเป้าพื้น

ระยะเวลาที่สอน :วันที่12-16 มีนาคม2561 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน