แผนการจัดการเรียนรู้

                   ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ป. ปลาแสนอร่อย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

                  วันจันทร์           ปลา ปลา แสนสวย

                  วันอังคาร          ข้าวเกรียบปลา

                  วันพุธ                ทอดข้าวเกรียบ

                  วันพฤหัสบดี      ทานอาหารให้ถูกวิธี (การจับช้อน)

                  วันศุกร์               ปาเป้าพื้น

ระยะเวลาที่สอน :วันที่5-9 มีนาคม2561 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน