แผนการจัดการเรียนรู้

                         ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ป. ปลาแสนอร่อย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

                   วันจันทร์          ปลาฉลามปากกว้าง

                   วันอังคาร        ข้าวเกรียบปลา

                   วันพุธ              ผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้

                   วันพฤหัสบดี    น้องปลาสอนรูดซิป

                   วันศุกร์             เตะบอลเข้าประตู

ระยะเวลาที่สอน :วันที่26 ก.พ. – 2 มี.ค.2561 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน