แผนการจัดการเรียนรู้

                ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์ของปลา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 17

              วันจันทร์       จับปลาเล่นน้า

              วันอังคาร      ทาความสะอาดให้พี่ปลา

              วันพุธ            ไข่เจียว

              วันพฤหัสบดี  น้องปลาสอนใส่กางเกงตะขอ

              วันศุกร์           ย้ายลูกบอลใส่ตะกร้า

ระยะเวลาที่สอน :วันที่19-23 กุมภาพันธ์2561 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน