แผนการจัดการเรียนรู้

                           ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์ของปลา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

              วันจันทร์             ปลาน้อยเล่นน้า

              วันอังคาร            ปินิคเรือนโคราช

              วันพุธ                 นมชมพู

              วันพฤหัสบดี       น้องปลาสอนใส่กางเกง

             วันศุกร์                 ย้ายลูกบอลใส่ตะกร้า

ระยะเวลาที่สอน :วันที่12-16 กุมภาพันธ์2561 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน