แผนการจัดการเรียนรู้

                        ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : แหล่งที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15

               วันจันทร์            ใต้น้าแสนสวย

               วันอังคาร          ปลูกต้นอเมซอล

               วันพุธ                แซนวิชปูอัด

               วันพฤหัสบดี      พี่ปลาสอนใส่เสื้อกระดุม

               วันศุกร์               กระโดดข้ามสิ่งกีดขว้าง

ระยะเวลาที่สอน :วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์2561 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน