แผนการจัดการเรียนรู้

                              ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : แหล่งที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

                   วันจันทร์         ขวดนมเปรี้ยวปลาน้อย

                   วันอังคาร        ปลูกต้นพลูด่าง

                   วันพุธ             สลัดผักเพื่อสุขภาพ

                   วันพฤหัสบดี  พี่ปลาสอนใส่กระดุม

                   วันศุกร์           กระโดดข้ามสิ่งของ

ระยะเวลาที่สอน :วันที่ 29ม.ค.– 2 ก.พ. 2561 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน