แผนการจัดการเรียนรู้

                         ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเลี้ยงปลา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12

               วันจันทร์        ปลาน้อยสามเหลี่ยม

               วันอังคาร       จัดบ่อปลา (ตักน้า)

               วันพุธ            ผักทอด

              วันพฤหัสบดี   พี่ปลาสอนซื้อของ

              วันศุกร์           เป่าแป้งหาสมบัติ

ระยะเวลาที่สอน :วันที่ 15-19 มกราคม2561 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน