แผนการจัดการเรียนรู้

                               ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเลี้ยงปลา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

                วันจันทร์                พับ พับ พี่ปลา

                วันอังคาร               จัดบ่อปลา (จัดต้นไม้)

                วันพุธ                     ข้าวผัดหน้าปลา

                วันพฤหัสบดี           พี่ปลาสอนน้องกินผักผลไม้(แยกสีผัก)

                วันศุกร์                   เป่าแป้งหาสมบัติ

ระยะเวลาที่สอน :วันที่ 8-12 มกราคม2561 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน