แผนการจัดการเรียนรู้

                           ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเลี้ยงปลา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

                 วันจันทร์            ปลาน้อยคันหนังสือ

                 วันอังคาร           จัดบ่อปลา (ตักหิน)

                  วันพุธ               กล้วยบวดชี

                  วันพฤหัสบดี     พี่ปลาสอนน้องกินผักผลไม้(แยกสีผลไม้)

                  วันศุกร์              เป่าแป้งหาสมบัติ

ระยะเวลาที่สอน :วันที่ 1-5 มกราคม2561 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน