แผนการจัดการเรียนรู้

                               ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลา

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

                 วันจันทร์           ลูกปลาจอมซน

                 วันอังคาร          หนูน้อยพับผ้า

                 วันพุธ                ยาปลากระป๋อง

                 วันพฤหัสบดี      ปลาน้อยสอนแปรงฟัน (ล้างหน้า)

                วันศุกร์               กระโดดสูง

ระยะเวลาที่สอน :วันที่ 25-29 ธันวาคม2560 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน